Travelrent AB

org nr: 559022-3326

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som din adress, mailadress, telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna ge dig prisuppgifter, ta fram hyresavtal samt fakturering, vi kan även spara dina kontaktuppgifter för marknadsföring. 

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att kunna ingå ett avtal med dig.   Dina uppgifter kommer att sparas ett år efter din senaste kundkontakt med oss. 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas bara inom vårt företag. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Nicolas Engelhard. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningareller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@myphotobooth.seDu når vårt dataskyddsombud på nico@myphotobooth.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.